tlo

Przewozy do Niemiec, Holandii i Polski.

Trzy razy w tygodniu!

REGULAMIN

Regulamin przewozów określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

 

01

Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • a) przewoźnikAILON BUS SC. ul. Walecznych 4/54, 20-127 Lublin, NIP 9462715353, Regon 521314070
 • b) pasażer - osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
 • c) umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
 • d) bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
 • e) bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
 • f) bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa;
 • g) bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 • h) nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cene biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy.
02

Warunki przewozu

 1. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny.
 3. Pasażer niezwłocznie po wejściu do busa zobowiązany jest zakupić bilet u kierowcy.
 4. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do promocyjnego przejazdu.
 5. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
 6. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
  • a) pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
  • b) pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)
  • c) pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
  • d) pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
  • e) pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
  • f) zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).
 9. W przejazdach międzynarodowych, o ile przepisy prawa, nie stanowią inaczej dzieci do 13 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 13 lat mogą podróżować samodzielnie po wcześniejszym przekazaniu Przewoźnikowi ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ wypełnionej przez prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 10. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy pasażer nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
03

Bilet

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  a) Bilet jednorazowy.
  b) Bilet promocyjny: po okazaniu karty stałego klienta z wymaganą ilością pieczątek oraz po zgłoszeniu tego faktu przy rezerwacji i zaakceptowaniu przez biuro.

 2. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.
ZWROTY:
Wysokość potrącenia uzależniona jest od terminu zwrotu.
 1. Zwrot wykonany ponad 3 dni do dnia wyjazdu - wykonywany jest w całości, bez potrącenia wartości biletu brutto.
 2. Zwrot wykonany w okresie krótszym niż 3 dni do dnia wyjazdu - wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 50% wartości biletu brutto.
 3. W przypadku odwołania przejazdu w dniu wyjazdu lub w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu - pasażerowi nie przysługuje żaden zwrot.
04

Obowiązki pasażera

 1.  Pasażer jest zobowiązany do:
  • a) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu.
  • b) stosowania się do zaleceń kierowcy.
  • c) w busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy.
  • d) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom.
  • e) Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
  • f) Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza bus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
  • g) Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia.
  • h) Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio.
  • i) Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte przez kierowcę lub inne organy.
  • j) Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.
 2. W przypadku gdy osoba która potwierdziła swój przejazd i w dniu wyjazdu nie informuje przewoźnika o rezygnacji z przejazdu, przewoźnik ma prawo wystawić rachunek i przesłać go pocztą.
05

Bagaż

 1. Limit bagażowy wynosi dwie torby/walizki podróżne o maksymalnych wymiarach 75 x 50 x 30cm oraz wadze nie większej niż 25 kg/szt plus bagaż podręczny. Całość nie może przekraczać 50kg. Kierowca ma prawo odmówić zabrania bagażu jeśli ten przekracza ilość zgłoszoną podczas rezerwacji.
 2. Bagaż podręczny nie może utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerem, a jego waga nie powinna przekraczać 5kg.
 3. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
  • a) Bagaż dodatkowy (za każdą następną torbę przewidziana jest opłata w wysokości 10 euro lub 40zł).
  • b) Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
 4. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 5. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).
06

Promocje

"5 przejazd za pół ceny" lub "10 przejazd za 1zł"

 1. Do skorzystania z tych promocji potrzebna jest karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera oraz pieczątki podpite przez kierowcę podczas przejazdu.
 2. Promocje się nie łączą, a pieczątki przyznawane są wyłącznie za przejazdy nierabatowane.
 3. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną oraz sam decyduje z której opcji chce skorzystać.
 4. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji.
 5. Osoba która chce skorzystać z promocji powinna przy rezerwacji zgłosić ten fakt i przy zakupie biletu okazać kartę promocyjną z pieczątkami.
 6. Promocja ważna jest przez rok od daty pierwszego przejazdu. 
07

Rezerwacja

 1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przy rezerwacji miejsca prosimy o podawanie faktycznych danych osobowych.
 3. Rezerwacje prosimy potwierdzać dzień przed planowanym wyjazdem. Jeżeli nie będzie potwierdzenia rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 4. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę AILON można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.ailon.pl w godzinach 8:00 – 20:00.
08

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: kontakt@ailon.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 4. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) dane osobowe pasażera.
  • b) opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji.
  • c) opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości.
  • d) opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji, a szkodą.
  • e) wskazanie sposobu rekompensaty szkody.
 6. Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez właściciela firmy do odwołania.

TOP